HISTORIA

Rok 1963
Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Konarskiego 11/13, powołany został Uchwałą Nr 17/147/63 Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 maja 1963 r. jako Państwowy Dom Rencistów. Dom pełnił wówczas rolę placówki stałego pobytu, zapewniając całodobową opiekę dla 102 emerytów i rencistów.
Rok 1990
Następnie w roku 1990, przekształcony został w Dom dla 96 osób przewlekle chorych i stał się jednostka podległą Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej. W dniu 29 listopada 1990 r. wraz z podjęciem pierwszej ustawy o pomocy społecznej, zmieniono nazwę jednostki na Dom Pomocy Społecznej.
Rok 1999
Z dniem 1 stycznia 1999 r., wraz z przeprowadzeniem reformy administracyjnej kraju, Dom przekazany został przez Wojewodę Poznańskiego, Prezydentowi Miasta Poznania. Dom do chwili obecnej podlega Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Rok 2001
W roku 2001, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania, powołano przy Domu, Oddział Dziennego Pobytu, zapewniający podopiecznym podczas pobytu na terenie Domu, kompleksową opiekę i wsparcie.
Rok 2006
W roku 2006, Zarządzeniem Nr 102/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2006 r., przekazany został Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13, obiekt znajdujący się przy ul. Zamenhofa 142a – działający jako bursa szkolna, z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Domu. Prace adaptacyjne wykonywane były w latach 2007-2009.
Rok 2007, 2008
W latach 2007-2008, przeprowadzono generalny remont obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13, celem dostosowania pomieszczeń obiektu do obowiązujących standardów technicznych. Jednocześnie dokonano rozbudowy budynku i nadbudowy drugiego piętra.
Rok 2009
Decyzją PS.II-11.9013-4/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na czas nieokreślony, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13, dla osób przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc 170, w tym: w obiekcie DPS w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 – 96 miejsc, w obiekcie w Oddziału DPS w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a – 74 miejsca.