DPS.0110. 32 .2020

 

 

Zarządzenie nr    32/2020

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad odwiedzin, opuszczania terenu DPS przez mieszkańców oraz zasad urlopowania mieszkańców.

 

Działając na podstawie:

 1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r., znak: ps-ii.940.37.2020.10
 2. Pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak: DPS-V.070.556.2020.JS
 3. rekomendacji Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania z dnia 07.10.2020 r.
 4. 16 Regulaminu Organizacyjnego Domu PomocySpołecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13,

niniejszym zarządzam:

§ 1

 

Wprowadzam działania zwiększające reżim sanitarny na terenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 oraz w Oddziale Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Zamenhofa 142a, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2:

 1. I.ZASADY ODWIEDZIN
  1. Ograniczam bezpośredni kontakt mieszkańców z osobami z zewnątrz na terenie DPS.
  2. Kontakt mieszkańców z osobami bliskimi i rodziną jest możliwy za pośrednictwem telefonu i aplikacji Skype.
  3. Celem kontaktu za pośrednictwem aplikacji Skype, osoba z zewnątrz umawia termin rozmowy dzwoniąc pod numer telefonu:

- DPS ul. Konarskiego 11/13 – 61 877 57 51, 61 877 57 67

- O/DPS ul. Zamenhofa 142a – 61 872 38 00, 61 872 38 40.

Godzinę i dzień kontaktu za pośrednictwem aplikacji Skype wyznacza pracownik oraz prowadzi w tym zakresie ewidencję, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 1. Osoba z zewnątrz może za pośrednictwem pracownika przekazać przesyłkę/paczkę z przeznaczeniem dla mieszkańca. Rekomenduje się, aby paczka była podpisana imieniem i nazwiskiem mieszkańca. DPS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przekazywane w paczkach.
 1. II.ZASADY OPUSZCZANIA TERENU DPS PRZEZ MIESZKAŃCÓW
  1. Potrzebę wyjścia/wyjazdu poza teren DPS w celu załatwienia spraw urzędowych i medycznych, mieszkaniec zgłasza pracownikowi, celem umożliwienia skorzystania z opieki pracownika oraz transportu samochodem służbowym DPS.
  2. DPS zapewnia mieszkańcowi i pracownikowi środki ochrony osobistej, w szczególności: maseczki, rękawice, płyn dezynfekcyjny do rąk, a w przypadku wyjazdu do poradni specjalistycznej również fartuch jednorazowy.
  3. Mieszkaniec zobowiązany jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w szczególności:
 • poruszania się w maseczce zakrywającej usta i nos
 • utrzymywania odległości 1,5m – 2m od innych osób
 • unikania dotykania oczu, nosa i ust
 • zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką
 • częstego dezynfekowania rąk.
 1. Wszelkie wyjścia poza teren Domu ewidencjonowane są na druku, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Zakupy dla mieszkańców realizowane są przez pracowników DPS.
 1. III.ZASADY URLOPOWANIA MIESZKAŃCÓW
  1. Minimalny czas urlopowania wynosi 10 dni.
  2. Mieszkaniec zobowiązany jest podczas przebywania na urlopie do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, w szczególności:
 • poruszania się w maseczce zakrywającej usta i nos
 • utrzymywania odległości 1,5m – 2m od innych osób
 • unikania dotykania oczu, nosa i ust
 • zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką
 • częstego mycia rąk przy użyciu mydła i wody lub dezynfekowania rąk środkami na bazie alkoholu (min. 60%)
 1. Po powrocie z urlopu:
 • pielęgniarka / opiekun medyczny dokonuje u mieszkańca pomiaru temperatury ciała. W przypadku jeżeli temperatura ciała przekracza 37,50C, należy postępować zgodnie z Procedurą postępowania w sytuacji kiedy u mieszkańca/pracownika występują objawy infekcji
 • pielęgniarka / opiekun medyczny przeprowadza z mieszkańcem Ankietę (wywiad epidemiologiczny) wprowadzoną Procedurą postępowania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2
 • mieszkaniec zobowiązany jest do wyrażenia zgody na spryskanie płynem dezynfekcyjnych przywiezionych bagaży
 • mieszkaniec zobowiązany jest do oddania odzieży w celu jej uprania przez pracowników DPS, a także do skorzystania z kąpieli (wraz z umyciem włosów)
 • w indywidualnych przypadkach mieszkaniec zobowiązany jest wyrazić zgodę na przeprowadzenie testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.
 1. Po powrocie z urlopu, mieszkaniec przez okres 7 dni przebywa w strefie izolacji.

 

§ 2

 

 1. Mieszkańców zobowiązuje do bezwzględnego stosowania maseczek zakrywających usta i nos lub przyłbicy:
  1. w przypadku poruszania się i przebywania w innym miejscu na terenie DPS niż własny pokój,
  2. w pokoju, jeżeli do pokoju wchodzi i przebywa personel DPS.
 2. Zajęcia indywidualne i grupowe dla mieszkańców oraz msze święte odprawiane na terenie DPS, personel zobowiązany jest organizować w taki sposób, aby zachować bezwzględny reżim sanitarny, w szczególności odstęp między uczestnikami wynoszący 1,5 - 2 metry.

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem procedury powierzam kierownikom komórek organizacyjnych.

 

§ 4

 

 1. Traci moc Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 7 września 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, w sprawie:  wprowadzenia zasad odwiedzin, opuszczania terenu DPS przez mieszkańców oraz zasad urlopowania mieszkańców  w związku z ograniczeniami  wprowadzonymi Decyzją  Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r.