OFERTA DOMU

Kilka słów o naszym DPS

 

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa Miasta Poznania.

Dom przeznaczony jest dla 170 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych, obiekt przy ul. Konarskiego 11/13, przeznaczony jest dla 96 osób, a Oddział przy ul. Zamenhofa 142a, przeznaczony jest dla 74 osób.

Dom dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami mieszkalnymi, których powierzchnia i wyposażenie spełnia wymagany obecnie standard. W każdym pokoju znajduje się w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka. Pokoje mieszkalne wyposażone są w podstawowe sprzęty oraz instalację przywoławczą (za pomocą której można wezwać pielęgniarkę dyżurną), przeciwpożarową, telefoniczną, radiowo–telewizyjną, sieć komputerową.

Mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, korzystając z różnorakich pomieszczeń wspólnego przebywania, które sprzyjają integrowaniu się mieszkańców, aktywizacji i rekreacji. Są to: pokoje dziennego pobytu, świetlice, pracownie terapii zajęciowej. 
Do dyspozycji podopiecznych pozostają również: kuchenki pomocnicze, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, palarnie, pokoje kąpielowe, jadalnie, sale ćwiczeń, kaplice.

Budynki są w pełni pozbawione barier architektonicznych, wyposażone są w pełnowymiarowe windy i podjazdy zewnętrzne. Każdy z Oddziałów Domu posiada duże powierzchnie terenów zielonych z wybudowanymi alejkami spacerowymi, co stwarza możliwość korzystania ze spacerów o każdej porze roku, bez potrzeby znacznego oddalania się od budynku. Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 z Oddziałem przy ul. Zamenhofa 142a, świadczy dla mieszkańców całodobową opiekę i pielęgnację, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego i załatwianiu spraw osobistych oraz urzędowych. Mieszkańcy zapewnione mają wsparcie socjalne, opiekę i doradztwo psychologiczne oraz opiekę pielęgniarską. Dom organizuje dla mieszkańców opiekę lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz organizuje dojazd do poradni specjalistycznych. W ramach usług opiekuńczych mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, m.in. mycie, kąpiel, ubieranie, karmienie. Czystość bielizny osobistej, pościeli i ubrań zapewniają funkcjonujące na terenie Oddziałów Domu pralnie.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Organizację czasu wolnego zapewniają między innymi terapie zajęciowe, rozwijające różne obszary aktywności mieszkańców z uwzględnieniem ich uzdolnień, indywidualnych zainteresowań i możliwości psychofizycznych. W ramach terapii zajęciowych, proponowane są następujące rodzaje pracy: muzykoterapia, biblioterapia, rękodzieło artystyczne, zajęcia plastyczne, praca w drewnie, szydełkowanie, gry logiczne, rozmowy terapeutyczne. Zajęcia terapeutyczne organizowane są indywidualnie i grupowo, wykonywana jest również terapia przyłóżkowa. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjne, gimnastyka usprawniająca, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia na salach ćwiczeń z wykorzystaniem takiego sprzętu jak rotor, atlas, ugul z osprzętem oraz rower rehabilitacyjny.

Wart podkreślenia jest fakt, że w Domu działa zespół teatralny „Wesołe Pierniki”, który występami uświetnia imprezy kulturalne w naszym Domu i w zaprzyjaźnionych placówkach.

Działalność kulturalna w naszym Domu, skupia się na integracji osób niepełnosprawnych i zdrowych, pokonywaniu barier, stwarzaniu wzajemnej akceptacji, tolerancji i zrozumienia. Dlatego organizujemy różnorakie spotkania integracyjne, mające na celu nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie więzi podopiecznych z rodziną i środowiskiem. Mieszkańcy kilka razy w sezonie biorą udział w rozmaitych spotkaniach plenerowych, często z udziałem przedstawicieli sąsiednich osiedli, mieszkańców innych domów z województwa wielkopolskiego oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na terenie Domu organizuje się wiele imprez okolicznościowych, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Andrzejki, imieniny mieszkańców, biesiady, festyny itp.

Posługę duszpasterską wśród mieszkańców pełnią kapelani, a mieszczące się w budynkach Domów kaplice dają możliwość modlitwy i refleksji.

Oferowane usługi i zajęcia organizowane przez Dom Pomocy Społecznej, mają na celu przede wszystkim, skrócenie przebiegu procesu adaptacji, aktywizowanie mieszkańców oraz podtrzymywanie ich sprawności fizycznej i intelektualnej.

Staramy się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców, organizując im czas według ich potrzeb, planów i pasji.

W Oddziałach Domu działają Rady Mieszkańców, które współpracują z dyrektorem w zakresie realizacji i przebiegu świadczonych usług.

Placówka zapewnia mieszkańcom cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych.
Posiłki podawane są mieszkańcom na jadalniach oraz w pokojach mieszkalnych. Na każdym piętrze w budynkach mieszkalnych znajdują się kuchenki podręczne wyposażone w podstawowy sprzęt.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY