VADEMECUM

Vademecum dla starających się o zamieszkanie w DPS

 

Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest instytucjonalną formą całodobowej opieki.

DPS zastępuje rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

Jeśli jesteś osobą, która z powodu:

wieku lub

choroby lub

niepełnosprawności

nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można Ci zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych - MASZ PRAWO ZAMIESZKAĆ W DPS.

WAŻNE!
Abyś mógł zamieszkać w domu pomocy społecznej potrzebna jest na to Twoja zgoda

Formalności
W terminie 14 dni od złożenia wniosku, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad zostanie przeprowadzony nie później niż 2 dni od daty uzyskania informacji o takiej konieczności.

Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją jej udokumentowaniu pracownik socjalny zaproponuje odpowiedni dla Ciebie dom pomocy społecznej.

Prawo do zamieszkania w DPS nabywasz w momencie wydania odpowiednich decyzji:
DECYZJA o skierowaniu do DPS
DECYZJA ustalająca odpłatność za pobyt w DPS

Pełna dokumentacja przekazywana jest do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ulicy Cześnikowskiej 18.

W następstwie tych działań i po uzyskaniu wolnego miejsca we wskazanym DPS na terenie Poznania wydawana jest: DECYZJA o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w DPS

ZA POBYT W DPS PŁACI:
mieszkaniec DPS jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
osoba samotnie gospodarująca posiada dochód wyższy niż 300% kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł) – czyli 1902 zł, ale po opłaceniu pobytu w DPS, osobie tej nie może pozostać mniej niż 1902 zł,
osoba w rodzinie posiada dochód wyższy niż 300% kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie tj. 514 zł) – czyli 1542 zł, ale po opłaceniu pobytu w DPS, osobie tej nie może pozostać mniej niż 1542 zł,

gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Typy domów pomocy społecznej
W zależności od Twojego stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz wieku, przysługuje Ci prawo do zamieszkania w określonym typie domu przeznaczonym dla:
1. osób w podeszłym wieku,
2. osób przewlekle somatycznie chorych,
3. osób przewlekle psychicznie chorych,
4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6. osób niepełnosprawnych fizycznie.