Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa Miasta Poznania.

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13, działa na podstawie: art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej oraz statutu nadanego uchwałą Nr XXII/410/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2020 r., Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu i innych przepisów mających zastosowanie w działalności Domu Pomocy Społecznej.

Dom przeznaczony jest dla 170 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych, w tym obiekt przy ul. Konarskiego 11/13, przeznaczony jest dla 96 osób, a Oddział przy ul. Zamenhofa 142a, przeznaczony jest dla 74 osób.

W budynkach DPS znajdują się jedno, dwu i trzyosobowe pokoje mieszkalne, których powierzchnia i wyposażenie spełnia wymagany obecnie standard. W każdym pokoju znajduje się w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka. Pokoje mieszkalne wyposażone są w podstawowy sprzęt oraz instalację przywoławczą (za pomocą której można przywołać personel), instalację telefoniczną, radiowo–telewizyjną oraz sieć komputerową.

W budynkach DPS znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne tj. sale terapii zajęciowej z częścią biblioteczną, kaplica, sala ćwiczeń, sala fizykoterapii oraz pokoje dziennego pobytu, gabinet medycznej pomocy doraźnej, jadalnia i palarnia. W budynkach Do dyspozycji mieszkańców pozostają również kuchenki i pomieszczenia pralnicze. Budynki otoczone są terenami zielonymi z alejkami spacerowymi.

Budynki DPS wyposażone są w rozbudowany system przeciwpożarowy, który gwarantuje bezpieczeństwo naszym Mieszkańcom.

Budynki są w pełni pozbawione barier architektonicznych, wyposażone są w pełnowymiarowe windy i podjazdy zewnętrzne.

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 z Oddziałem przy ul. Zamenhofa 142a, świadczy dla mieszkańców całodobową opiekę i pielęgnację, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego i załatwianiu spraw osobistych oraz urzędowych. Mieszkańcy zapewnione mają wsparcie socjalne i opiekę psychologiczną. Dom organizuje dla mieszkańców opiekę pielęgniarską, opiekę lekarza rodzinnego oraz organizuje dojazd do poradni specjalistycznych. W ramach usług opiekuńczych mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, m.in. mycie, kąpiel, ubieranie, karmienie.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Organizację czasu wolnego zapewniają między innymi terapie zajęciowe, rozwijające różne obszary aktywności mieszkańców z uwzględnieniem ich uzdolnień, indywidualnych zainteresowań i możliwości psychofizycznych. W ramach terapii zajęciowych, proponowane są następujące rodzaje pracy: muzykoterapia, biblioterapia, rękodzieło artystyczne, zajęcia plastyczne, praca w drewnie, szydełkowanie, gry logiczne. Zajęcia terapeutyczne organizowane są indywidualnie i grupowo, wykonywana jest również terapia przyłóżkowa. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjne, gimnastyka usprawniająca, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia na salach ćwiczeń z wykorzystaniem takiego sprzętu jak rotor, atlas, ugul z osprzętem oraz rower rehabilitacyjny.

Wart podkreślenia jest fakt, że w Domu działa zespół teatralny „Wesołe Pierniki”, który występami uświetnia imprezy kulturalne w naszym Domu i w zaprzyjaźnionych placówkach.

Działalność kulturalna w naszym Domu, skupia się na integracji osób niepełnosprawnych i zdrowych, pokonywaniu barier, stwarzaniu wzajemnej akceptacji, tolerancji i zrozumienia. Organizujemy spotkania integracyjne, mające na celu nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie więzi podopiecznych z rodziną i środowiskiem. Mieszkańcy kilka razy w sezonie biorą udział w spotkaniach plenerowych, często z udziałem przedstawicieli sąsiednich osiedli, mieszkańców innych domów z województwa wielkopolskiego oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na terenie Domu organizuje się wiele imprez okolicznościowych, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Andrzejki, imieniny mieszkańców, festyny itp.

Posługę duszpasterską wśród mieszkańców pełnią kapelani.

W zakresie wyżywienia i organizacji wydawania posiłków, Dom zapewnia mieszkańcom cztery posiłki dziennie, z uwzględnieniem posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dom zapewnia mieszkańcom przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. Posiłki wydawane są codziennie o stałej porze w jadalni lub w zależności od stanu zdrowia, posiłki zanoszone są do pokoi. Posiłki przygotowywane są i dowożone do DPS przez firmę cateringową.

Staramy się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców, organizując im czas według ich potrzeb, planów i pasji.

W Oddziałach Domu działają Rady Mieszkańców, których członkowie wybierani są przez współmieszkańców z całej wspólnoty Domu w drodze tajnych wyborów. Rada Mieszkańców powoływana jest do reprezentowania mieszkańców Domu, współpracy z dyrektorem w zakresie realizacji i przebiegu świadczonych usług oraz zabiegania o możliwie najefektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców.